ppduo.pl | Zapytanie ofertowe 6/2021
22244
post-template-default,single,single-post,postid-22244,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Zapytanie ofertowe 6/2021

Zapytanie ofertowe 6/2021

Zapytanie ofertowe 6/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania 

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP 

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020

PP DUO Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na real     izację usług w zakresie zabudowy powierzchni wystawienniczej, transportu eksponatów i zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji, obsługi polegająca na technicznym wsparciu związanym z przygotowaniem miejsca promocji oraz stroną wizyjną przedsięwzięcia oraz działań promocyjnych związanych bezpośrednio z planowanym udziałem firmy PP DUO Sp.z o.o. prezentującej produkty tj. projektowanie i produkcja etykiet samoprzylepnych podlegającemu eksportowi na rynek niemiecki w ramach funduszu eksportowego – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego w charakterze wystawcy:

 1. Targi FachPack, Norymberga, Niemcy 28-30.09.2021
 2. Targi Empack, Hamburg, Niemcy 26-27.01.2022

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

PP DUO Sp.zo.o

ul.Złota 1

86-022 Borówno

NIP  933 24 43 671 REGON 0931 100 12 KRS 0000420418 

www.ppduo.pl

II KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pani Paula Ekwueme, tel. +48 604 059 213, e-mail: export@ppduo.pl

III INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 2. Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:
  1) Portal zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                   https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl                                                                                                            

2) Strona Zamawiającego: ppduo.pl                                                                                                                    

 1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 30.06.2021
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 2. Termin składania ofert: 7.07.2021

IV OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie 4 zadań tj: 

 1. Zabudowy powierzchni wystawienniczej tj. projekt i wytworzenie oraz zakup zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawienniczego;
 2. Transportu eksponatów i zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji z siedziby Firmy na ww targi i z powrotem
 3. Kompleksowej obsługi polegającej na technicznym wsparciu związanym z przygotowaniem miejsca promocji oraz stroną wizyjną przedsięwzięcia; 
 4. Działań promocyjnych związanych bezpośrednio z planowanym udziałem firmy PP DUO Sp.z o.o. ww targach.

V SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

 1. Zakup usługi polegającej na profesjonalnym opracowaniu koncepcji wraz z wizualizacją i szkicami oraz doborem materiałów, zaprojektowaniu zabudowy i wytworzeniu zabudowy dostosowując konstrukcję do wynajętego miejsca o powierzchni 20m2, układ stoiska 5mx4m o położeniu narożnym przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i stabilnej konstrukcji. 

Zlecenie uwzględnia wykonanie ścian zabudowy i oświetlenia oraz zakup: 

 • zindywidualizowanych elementów zabudowy, 
 • elementów dekoracyjnych, 
 • mebli, 
 • oświetlenia, 
 • produkcji grafik 
 • elementów brandingowych 
 • elementów multimedialnych zgodnych z projektem na potrzeby ww. targów.

B)  Zakup usługi polegającej na dopasowaniu wytworzonego na potrzeby udziału w targach FachPack w Norymberdze uwzględniając dostosowanie konstrukcji do wynajętego miejsca podczas targów EmPack w  Hamburgu.

Zadanie 2

Zakup usługi polegającej na kompleksowym transporcie międzynarodowym eksponatów, elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji z siedziby firmy w Borównie, Polska do miejsca wydarzenia targów FachPack w Norymbergi, Niemcy i z powrotem oraz z siedziby firmy w Borównie, Polska do miejsca wydarzenia targów Empack w Hamburgu, Niemcy.

Zadanie 3

Zakup usługi polegającej na technicznym wsparciu związanym z przygotowaniem miejsca promocji oraz stroną wizyjną przedsięwzięcia. Zlecenie zawiera : 

 • montaż i demontaż konstrukcji
 • podłączenie i obsługa multimediów
 • instalacja interaktywnego sprzętu elektronicznego oraz systemu nagłośnienia, 
 • aranżacja i instalacja oświetlenia odpowiednio dobranego do obiektu, 
 • przygotowanie dokumentacji i pozwoleń. 

Zadanie 4

Działania promocyjne związane bezpośrednio z udziałem w ww. targach obejmują koncepcje, projekt graficzny, produkcję i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych oraz tłumaczenie strony www w dwóch wersjach językowych – j.niemiecki jako język urzędowy kraju docelowego oraz j.angielski jako język międzynarodowy. Zadanie zakłada wytworzenie poniższych materiałów promocyjno-informacyjnych :

 1. Katalog ( 500 sztuk w formie dwujęzycznej) 
 2. Torby reklamowe ( 500 sztuk) 
 3. Teczki firmowe ( 500 sztuk) 
 4. Długopisy firmowe ( 500 sztuk) 
 5. Koperty do próbek produktów (500 sztuk) 
 6. Gadżety prezentowe ( 500 sztuk)  
 7. Wizytówki ( 1000 sztuk w tym 500 sztuk w j.niemieckim i 500 sztuk w j.angielskim) 
 8. Tłumaczenie strony internetowej

VI KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

39154000-6 Sprzęt wystawowy

22462000-6 Materiały reklamowe

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

79530000-8 Tłumaczenia – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

VII TERMIN REALIZACJI

 1. Realizacja zadania 1 i 4 do 10.09.2021
 2. Realizacja zadania 2 i 3 zgodnie z harmonogramem targów tj. 
   1. Targi FachPack, Norymberga, Niemcy 28-30.09.2021
   2. Targi Empack, Hamburg, Niemcy 26-27.01.2022 

Transport na targi i montaż następuje 1 dzień przed targami, a demontaż i transport do siedziby Firmy 1 dzień po zakończeniu targów.

W przypadku odwołania lub przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być zmieniony.

VIII SKŁADANIE OFERTY

 1. Termin składania ofert mija 7 lipca 2021r o g.16:00. Decyduje data wpływu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Wartość oferty powinna uwzględniać́ wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą̨ ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania oceny ofert. 
 6. Ofertę składa się na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz ze stosownymi oświadczeniami (załącznik 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego). 
 7. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w postaci podpisanych skanów dokumentów na adres: export@ppduo.pl w tytule e-maila wpisując: Zapytanie ofertowe 6/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności, złożyć dokumenty osobiście lub przesłać drogą kurierską albo pocztową na adres wskazany w niniejszym zapytaniu w punkcie I.

IX WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:

 1. Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.                            
 3. Potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego
  oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 4. Nie podlega wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. Powiązanie kapitałowe lub osobowe, o którym mowa powyżej,
  rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,                                                b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
 5. Potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
 7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie takiej  potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.

X WYBÓR OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
  1. Cena całkowita otrzymana za usługę netto – waga 50% maksymalna ilość punktów 50                                1.1 Oferent, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę – 50 pkt
   1.2 Oferent, który zaproponuje drugą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 40 pkt

1.3.Oferent, który zaproponuje trzecią w kolejności najkorzystniejszą cenę – 30 pkt                       

 1.4 Oferent, który zaproponuje czwartą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 20 pkt

1.5 Oferent, który zaproponuje piątą i dalszą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 10 pkt 

  1. Ocena całkowita otrzymana za termin realizacji – waga 50% maksymalna ilość punktów 50
   2.1 Oferent, który zadeklaruje wywiązanie się z terminu – 50 pkt
   2.2 Oferent, który zaproponuje alternatywny termin realizacji – 0 pkt  
 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności jest o 30% niższa od wartości zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonych terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.
 2. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

XI WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY  

W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu, Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty: 

1. Załącznik nr 1- Wzór Formularza Ofertowego.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. 

 XII INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego .

XIII INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

XIV WARUNKI ZMIANY DO UMOWY

 1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zadań (np. udziału w określonej imprezie targowej) w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.
 2. W przypadku odwołania targów będących przedmiotem umowy, realizacja usługi obejmować będzie kolejną edycję odwołanych targów.
 3. W przypadku zmiany terminu targów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w nowym terminie, w którym targi się odbędą. Dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy w tym przypadku.
 4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
 5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w  formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki dostępne na stronie portalu zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                  

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl